پله برقی ترسناک

وقتی این پله برقی ترسناک، لباس یک زن را بلعید!

یک زن که روی پله برقی نشسته و درحال پایین آمدن بود، در انتهای پله گیر افتاد و لباسش توسط پله برقی به داخل کشیده شد.​

منبع: فرارو

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.